Dům

Žádost o přidělení čísla popisného a orientačního – Jak na to

Pokud už je váš dům je postavený, je nejvyšší čas zažádat před jeho užíváním o přidělení čísla popisného a orientačního. Jak se o tato čísla žádá, kde podat žádost o přidělení čísla a jak? Podívejte se, které číslo se vás týká a jak o něj požádat.

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. určuje postup při vyřízení kolaudace nebo ohlášení dokončené stavby a při žádosti o číslo popisné a orientační či evidenční. Čísla se přidělují nově postaveným budovám na příslušném obecním úřadě. Už během vyřízení stavebního povolení či ohlášení stavby vás stavební úřad obeznámí, že musíte požádat příslušný stavební úřad, aby vyzval příslušný obecní úřad o přidělení.

Kdy se přiděluje popisné, orientační a evidenční číslo

Každá budova se označuje pouze jedním číslem popisným nebo evidenčním. Čísla se umísťují na budově tak, aby byla viditelná. Budova musí být vždy označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Stavby určené k rekreaci se označují evidenčními čísly. O tom, jakým popisným, orientačním či evidenčním číslem bude budova označena, rozhoduje Obecní úřad. Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu přidělenými čísly a udržovat je v řádném stavu.

  • Číslo popisné je většinou to delší, až pětimístné číslo na domě. Podmínkou je zápis v katastru nemovitostí, může se měnit i přečíslovat a zanikne společně s domem. Pokud má dům více vchodů, bude mít každý vchod jiné číslo popisné.
  • Číslo orientační slouží k orientaci, je jedinečné pro ulici, ale v obci se může opakovat. Orientuje dům směrem do ulice či náměstí. Pokud má dům více směrů a obléhá jej více ulic, může mít z každé strany jiné orientační číslo. Někdy jej nahrazují písmena. Orientační číslo bývá většinou nižší oproti číslu popisnému. Není celostátně povinné a bývá ve větších městech.
  • Číslo evidenční se používá se pro dočasné stavby a stavby, které nejsou určeny k trvalému bydlení, jako chalupy a chaty. Je jedinečné v rámci obce.
  • Číslo domovní zahrnuje soubor veškerých čísel na domě, tedy číslo popisné, evidenční a orientační, je-li přiděleno.

Jak podat žádost o přidělení popisného čísla

Na žádost o přidělení čísla popisného slouží formulář „Žádost o přidělení č. p./č. ev., který naleznete ke stáhnutí níže. Ve formuláři vyplníte identifikační údaje stavby, tedy parcelní číslo stavebního pozemku a katastrální území, údaje o stavebníkovi, tedy jméno, příjmení, datum narození, bydliště i kontakt a datum ukončení stavby.

Přílohy k žádosti o přidělení čísla popisného/evidenčního

  • Geometrický plán
  • Prohlášení stavebníka, že stavba byla provedena v souladu s povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Pokud během stavby došlo k drobným odchylkám, jako je posunutí příčky, stavebník k žádosti přikládá místo prohlášení projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby.

Vyplněný formulář s kompletními přílohami odneste nebo zašlete na stavební úřad, který vám stavbu povolil, který zažádá příslušný obecní úřad o přidělení čísla popisného či evidenčního. Lhůta stanovená správním řádem činí 30 dnů.

Žádost o přidělení čísla popisného a čísla evidenčního ke stáhnutí

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *